top of page

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PROPERTY INVEST & DEVELOPMENT I STOCKHOLM AB (PUBL)


 

Aktieägarna i Property Invest & Development i Stockholm AB (publ), org.nr. 556925–3759, med säte i Stockholm, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredag den 28 juni 2024 klockan 10.00 hos CMI Group AB, Mäster Samuelsgatan 20, 8 tr., Stockholm.


RÄTT ATT DELTA VID STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

dels              

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdag den 19 juni 2024, och dels

  • ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget senast måndagen den 24 juni 2024 antingen skriftligen till Box 3902, 111 74 Stockholm eller via e-post till info@propertyin.se, med angivande av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets webbplats (www.propertyin.se) samt kommer att skickas till aktieägare som begär det.


Property Invest & Development (publ) - AGM 2024 - Fullmaktsformulär
.pdf
Ladda ner PDF • 132KB

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste begära att aktierna tillfälligt omregistreras i aktieägarens eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken onsdag den 19 juni 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som av aktieägaren begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den andra bankdagen efter onsdag den 19 juni 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.


RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.


ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Per dagen för denna kallelse finns totalt 1 513 252 aktier med 4 237 057 röster i Bolaget, varav 1 210 607 är preferensaktier vilka är berättigade till en röst per aktie och 302 645 är stamaktier vilka är berättigade till tio röster per aktie.


DAGORDNING

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordning

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut om

a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b. disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter

10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av stam- och preferensaktier

13. Stämmans avslutande


Stamaktieägarens förslag

Punkterna 9–11: Fastställande av antalet styrelseledamöter, fastställande av arvode åt styrelse och revisor, val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter samt val av revisor

 

Stamaktieägaren i Bolaget, CMI Group AB (”Stamaktieägaren”), representerande 302 645 stamaktier och 3 026 450 röster i Bolaget, föreslår att stämman ska besluta enligt följande:

  • Styrelsen föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

  • Stamaktieägaren föreslår att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter för tiden intill slutet av nästa års årsstämma. Revisorsarvode föreslås utgå enligt löpande räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

  • Till revisor föreslås omval av auktoriserad revisor Ulf Strauss.

  • Till ordinarie ledamöter föreslås omval av Greger Ericsson, Mats Ekström, Karl Bodén och Patrik Sarin.

 

Styrelsens förslag

Punkt 8b: Disposition av Bolagets resultat

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för 2023 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

 

Punkt 12: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av stam- och preferensaktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya stam- och/eller preferensaktier, dock att sådan emission inte får medföra att Bolagets aktiekapital överstiger Bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om att nya aktier ska betalas med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen eller att nya aktier ska tecknas med kvittningsrätt.

 

Styrelsen eller den verkställande direktören ska äga rätt att vidta smärre justeringar av årsstämmans beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av bemyndigandet hos Bolagsverket.

 

För giltigt beslut enligt förslag i punkt 12 ovan fordras bifall av 2/3 av såväl avgivna röster som aktier representerade vid bolagsstämman.


För giltigt beslut enligt förslag i punkt 12 ovan fordras bifall av 2/3 av såväl avgivna röster som aktier representerade vid bolagsstämman.

 

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser kommer att hållas tillgängliga senast tre veckor innan stämman på Bolagets kontor på Jakobsbergsgatan 13, 111 44 Stockholm och skickas i anslutning därtill ut till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats (www.propertyin.se) samt läggas fram på stämman.

 

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

 

Stockholm i maj 2024

Styrelsen för Property Invest & Development i Stockholm AB (publ)
Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page